Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 16: Huyện Phú Bình

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 16: Huyện Phú Bình

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh, tôi đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trên cương vị là đại biểu HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Nhiệm kỳ HĐND tỉnh 2021 - 2026, tiếp tục được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân và chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước phân công, Nhân dân giao phó.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tăng cường công tác giám sát, tái giám sát, nhất là giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Gắn nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi sẽ nghiên cứu đóng góp trí tuệ cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, nhằm nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc; “…làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng huyện Phú Bình nói chung và các xã khu vực Sông Cầu nói riêng ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, cùng các ông bà đại biểu HĐND tỉnh trong đơn vị bầu cử, phối hợp chặt chẽ cùng với Đảng ủy - HĐND -UBND địa phương nơi ứng cử. Tiếp tục đề nghị với các cơ quan nhà nước quan tâm đến các vấn đề thuộc lợi ích chung như: Các giải pháp để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, môi trường, đặc biệt là hệ thống Sông Cầu đang bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng; cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phấn đấu xây dựng xã đạt các tiêu chí đô thị, góp phần vào việc hoàn thiện Đề án xây dựng Phú Bình trở thành thị xã vào trước năm 2025. 

Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cử tri, là nhịp cầu nối phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và truyền tải kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp đến cử tri một cách đầy đủ, chính xác nhất, nhanh nhất.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được trở thành đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi sẽ thực hiện một số nội dung sau:

Phát huy vai trò là người đại biểu HĐND đại diện cho lợi ích và quyền lợi chính đáng của cử tri, thông qua các kỳ họp cùng với HĐND kiến nghị các ngành, các cấp có các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, tranh thủ nguồn vốn đầu tư nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và các chính sách về an sinh xã hội của địa phương.

Thường xuyên gặp gỡ cử tri, kịp thời lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất của hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực, nhằm phản ánh với các cấp chính quyền địa phương, nhất là các chính sách có liên quan đến giai cấp phụ nữ; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Nghiêm túc làm tròn trách nhiệm là người cán bộ hội phụ nữ và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với cử tri và hội viên phụ nữ; luôn trau dồi kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới, góp phần thực hiện có hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với cấp uỷ chính quyền địa phương xây dựng các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, phối hợp tổ chức tốt các dịch vụ tư vấn hỗ trợ phụ nữ, giới thiệu việc làm... góp phần thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh Khoá XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tôi ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình phải luôn phấn đấu, nỗ lực, đề ra các giải pháp hiệu quả để góp phần giúp HĐND đổi mới công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống thể chế, chính sách hợp hiến, hợp pháp, hợp lòng dân, minh bạch, khả thi và dễ áp dụng, trong đó quan tâm đề ra những chủ trương, chính sách thuận lợi cho huyện Phú Bình phát triển nhanh, bền vững.

Với phương châm “Tư pháp gần dân, vì dân đổi mới” tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí về cơ sở; đảm bảo quyền con người trong quản lý về hộ tịch; tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, nhất là trong lĩnh vực luật sư, công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công của tỉnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, với mục tiêu cao nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi cam kết sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu dân cử;

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử, dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, luôn gần gũi sâu sát cơ sở, biết lắng nghe tiếp thu tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế chính sách đúng quy định của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh;

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và Nhân dân bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ là trọng dân gần dân học dân và thực sự có trách nhiệm với dân.

Nguồn: thainguyen.gov.vnThống kê truy cập

Đang truy cập: 7118

Tổng truy cập: 2538797