Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Ký kết chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

 

Ngày 23/6, Huyện ủy Phú Bình đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn huyện Phú Bình. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình.

Quang cảnh Hội nghị

 

Chương trình phối hợp giữa các cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện nhằm cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

          Nội dung phối hợp tập trung vào định hướng, hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các đề án, dự án, chương trình trọng điểm triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026 và những năm tiếp theo; phát hiện, nhân rộng và kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường; phản bác các quan điểm thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề đó...

Thông qua việc ký kết chương trình phối hợp nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện tốt Quy chế, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp của Ban Tuyên giáo với cơ quan Nhà nước cùng cấp góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương đồng thời cổ vũ, động viện các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2022-2026, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định vai trò quan trọng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong việc chủ trì thực hiện Chương trình phối hợp. Đặc biệt trong thời điểm huyện Phú Bình đang tập trung phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2022; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí trở thành thị xã. Đồng chí đề nghị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng với Thường trực HĐND, UBND, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện cần có sự thống nhất, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình mà các đơn vị đã ký kết phối hợp. Công tác phối hợp phải bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật. Chương trình phối hợp phải được cụ thể hoá bằng các hoạt động, việc làm thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện, HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác.

                      Dương Văn Mưu (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2661393