Truy cập nội dung luôn

Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế 1 cửa, 1 chửa liên thông huyện Phú Bình

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
    Thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  
     Tổng số : 289 TTHC  
STT TÊN TTHC GHI CHÚ
I   LĨNH VỰC TƯ PHÁP (32 TT) QĐ 2543/QĐ-UBND ngày 02/8/2021
1 1 Cấp bản sao từ sổ gốc  
2 2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận  
3 3 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận  
4 4 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho các trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)  
5 5 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch  
6 6 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch  
7 7 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  
8 8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp  
9 9 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên của dịch thuật  
10 10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản  
11 11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản  
12 12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản  
13 13 Cấp bản sao trích lục hộ tịch  
14 14 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  
15 15 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  
16 16 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  
17 17 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  
18 18 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  
19 19 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài  
20 20 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài  
21 21 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc  
22 22 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  
23 23 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  
24 24 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)  
25 25 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài  
26 26 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân  
27 27 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài  
28 28 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài  
29 29 Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  
30 30 Thủ tục phục hồi danh dự cấp huyện  
31 31 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại cấp huyện  
32 32 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải  
II   LĨNH VỰC NỘI VỤ (34 TT) QĐ 2311/QĐ-UBND ngày 02/7/2021
33 1 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập  
34 2 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập  
35 3 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập  
36 4 Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã  
37 5 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã  
38 6 Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã  
39 7 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thuộc phạm vi quản lý về ngành, lĩnh vực của UBND huyện  
40 8 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã  
41 9 Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã  
42 10 Thủ tục phê duyệt Điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã  
43 11 Thủ tục cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong xã (trừ quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập)  
44 12 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong xã (trừ quỹ có cá nhân, tổ chức và người nước ngoài góp tài sản để thành lập)  
45 13 Thủ tục tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại xã (trừ quỹ có cá nhân, tổ chức và người nước ngoài góp tài sản để thành lập)  
46 14 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại xã (trừ quỹ có cá nhân, tổ chức và người nước ngoài góp tài sản để thành lập)  
47 15 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại xã (trừ quỹ có cá nhân, tổ chức và người nước ngoài góp tài sản để thành lập)  
48 16 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại xã (trừ quỹ có cá nhân, tổ chức và người nước ngoài góp tài sản để thành lập)  
49 17 Thủ tục hợp nhất; sáp nhập; chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại xã (trừ quỹ có cá nhân, tổ chức và người nước ngoài góp tài sản để thành lập)  
50 18 Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại xã (trừ quỹ có cá nhân, tổ chức và người nước ngoài góp tài sản để thành lập)  
51 19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị  
52 20 Thủ tục tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”  
53 21 Thủ tục tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”  
54 22 Thủ tục tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến”  
55 23 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề  
56 24 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đột xuất  
57 25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại  
58 26 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình  
59 27 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về Tôn giáo theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo  
60 28 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có điạ bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện  
61 29 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ dung đối với tổ chức có điạ bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện  
62 30 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 1 huyện  
63 31 Thủ tục đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 1 huyện  
64 32 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 1 huyện  
65 33 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 1 huyện  
66 34 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn 1 xã nhưng trong địa bàn 1 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc  
III   LĨNH VỰC THANH TRA (5 TT) QĐ 2968/QĐ-UBND ngày 20/9/2021
67 1 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện  
68 2 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện  
69 3 Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo lần đầu tại cấp huyện  
70 4 Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo lần hai tại cấp huyện  
71 5 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện  
IV   LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG (14 TT)  
72 1 Đăng ký khai thác nước dưới đất QĐ 3209/QĐ-UBND
ngày 14/10/2021
73 2 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
75 3 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu QĐ 3679/QĐ-UBND ngày 24/11/2021
  4 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp  
76 5 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu  
77 6 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất  
78 7 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm  
79 8 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sỡ hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện  
80 9 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất  
81 10 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện  
82 11 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất  
83 12 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân  
84 13 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” đồng loạt TT cấp huyện
85 14 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư  
V   LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (21 TT) QĐ 3007/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh
86 1  Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước  
87 2 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án  
88 3 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc  
89 4 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị  mất, bị hủy hoại  
90 5 Quyết định tiêu hủy tài sản công  
91 6 Quyết định thanh lý tài sản công  
92 7 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công  
93 8 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ  
94 9 Quyết định bán tài sản công  
95 10 Quyết định điều chuyển tài sản công  
96 11 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khỏa 1 Điều 41 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công  
97 12 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước  
98 13 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công  
99 14 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị  
100 15 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư  
101 16 Mua hóa đơn lẻ  
102 17 Mua quyển hóa đơn  
103 18 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công  
104 19 Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  
105 20 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ  
106 21 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp  
VI   LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP&PTNT (17 TT)  
107 1 Bố trí ổn định dân cư trong huyện QĐ 1555/QĐ-UBND ngày 18/5/2021
108 2 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
109 3  Xác nhận bảng kê lâm sản
110 4 Hỗ trợ dự án liên kết
111 5 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)
112 6 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện
113 7 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện
114 8 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).
115 9 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).
116 10 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
117 11 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
118 12  Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
119 13 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
120 14 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu QĐ số 3217/QĐ-UBND ngày 06/10/2021
121 15 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản QĐ 1555/QĐ-UBND ngày 18/5/2021
122 16  Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
123 17 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi bổ sung thêm thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)
VII   LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (13 TT) QĐ 1203/QĐ-UBND 20/4/2021
124 1 Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đát dành cho đường bộ đang khai thác  
125 2 Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác  
126 3 Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác  
127 4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác  
128 5 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung TT dùng chung
129 6 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
130 7 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
131 8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa  
132 9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật  
133 10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  
134 11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  
135 12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  
136 13 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  
VIII   LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (21 TT) QĐ 2544/QĐ-UBND ngày 30/7/2021
137 1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  
138 2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh  
139 3 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh  
140 4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  
141 5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  
142 6 Đăng ký thành lập Hợp tác xã  
143 7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã  
144 8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã  
145 9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã  
146 10 Đăng ký khi Hợp tác xã chia  
147 11 Đăng ký khi Hợp tác xã tách  
148 12 Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất  
149 13 Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập  
150 14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)  
151 15 Giải thể tự nguyện Hợp tác xã  
152 16 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã  
153 17 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã  
154 18 Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã  
155 19 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã  
156 20 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã  
157 21 Thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã  
IX   LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (2 TT)  
158 1  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)  
159 2 Thay đổi thông tin Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)  
 X   LĨNH VỰC Y TẾ (1 TT) QĐ 1839/QĐ-UBND ngày 09/6/2021
160 1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện  
 XI   LĨNH VỰC XÂY DỰNG (12 TT) QĐ 2707/QĐ-UBND ngày 19/8/2021
161 1 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện  
162 2 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện  
163 3 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện  
164 4 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  
165 5 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở  
166 6 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  
167 7 Cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  
168 8 Cấp phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  
169 9 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  
170 10 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  
171 11 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  
172 12 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh QĐ 3297/QĐ-UBND ngày 22/10/2021
XII   LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (13 TT) QĐ 1420/QĐ-UBND ngày 10/5/2021
173 1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  
174 2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  
175 3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  
176 4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  
177 5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu  
178 6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu  
179 7 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
180 8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
181 9 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
182 10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  
183 11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  
184 12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  
185 13 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện  
 XIII   LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO (18 TT) QĐ 951/QĐ-UBND ngày 31/3/2021
186 1 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”  
187 2 Thủ tục xét tặng Danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm  
188 3 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa  
189 4 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  
190 5 Thủ tục công nhận lại  “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  
191 6 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”  
192 7 Thủ tục công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”  
193 8 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội  
194 9 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội  
195 10 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng  
196 11 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng  
197 12 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng  
198 13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  
199 14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  
200 15 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  
201 16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  
202 17 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  
203 18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  
 XIV   LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH& XÃ HỘI (30 TT)  
204 1 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện  
205 2 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện  
206 3 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)  
207 4 Thủ tục Thực hiện trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố  
208 5 Thực hiện Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
209 6 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp  
210 7 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng Người khuyết tật đặc biệt nặng)  
211 8 Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)  
212 9 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc  
213 10 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng  
214 11 Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội  
215 12 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội  
216 13 Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội  
217 14 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội  
218 15 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có Giấy phép hoạt động do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp  
219 16 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện  
220 17 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện  
221 18 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện  
222 19 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện  
223 20 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp  
224 21 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền  
225 22 Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ  
226 23 Thủ tục Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng  
227 24 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”  
228 25 Thủ tục “Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện”  
229 26 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện”  
230 27 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài  
231 28 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.  
232 29 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em  
233 30 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em  
 XV   LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 42 TTHC QĐ 3475/QĐ-UBND ngày 9/11/2021 của UBND tỉnh
234 1 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa  
235 2 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài  
236 3 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục  
237 4 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)  
238 5 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc  
239 6 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng  
240 7 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.  
241 8 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục  
242 9 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục  
243 10 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục  
244 11 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  
245 12 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  
246 13 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục  
247 14 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục  
248 15 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại  
249 16 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học  
250 17 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)  
251 18 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học  
252 19 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục  
253 20 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục  
254 21 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại  
255 22 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở  
256 23 Giải thể trường trung học cơ sở  
257 24 Tuyển sinh trung học cơ sở  
258 25 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở  
259 26 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS  
260 27 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục  
261 28 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú  
262 29 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục  
263 30 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú  
264 31 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú  
265 32 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng  
266 33 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại  
267 34 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  
268 35 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã  
269 36 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận  
270 37 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận  
271 38 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.  
272 39 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.  
273 40 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo  
274 41 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp  
275 42 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp  
 XVI   LĨNH VỰC CÔNG AN: 08 TTHC QĐ1291/QĐ-TTg
 ngày 07/10/2019
276 1 Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân(9số)   
277 2 Cấp thẻ Căn cước công  dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  
278 3 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  
279 4 Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân  
280 5 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  
281 6 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  
282 7 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân  
283 8 Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện  
 XVII   LĨNH VỰC BẢO HIỂM: 06 TTHC QĐ1291/QĐ-TTg
 ngày 07/10/2019
284 1 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế  
285 2 Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế  
286 3 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm  xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội   
287 4 Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)  
288 5 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác  
289 6 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế)  
TỔNG CỘNG: 289 TTHC


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6701

Tổng truy cập: 2549304