Truy cập nội dung luôn

  • Số: 51/TB-UBND

    Thông báo Lịch trực của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2020

  • Số:84/QĐ-UBND

    Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Phú Bình

  • 1309/QĐ-UBND

    Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại UBND huyện Phú Bình