Truy cập nội dung luôn

PHÁT HUY ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN, QUYẾT TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVII

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đảng bộ huyện Phú Bình đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Biên tập Bản tin nội bộ huyện đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phú Bình về những thành tựu nổi bật và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ mới. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn cuộc phỏng vấn:

 

03Ban Biên tập: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, nhân dân huyện Phú Bình đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật?

Đồng chí Bí thư Huyện ủy: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Bình đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc 16/16 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng mạnh và toàn diện. Giá trị sản xuất khu vực công nghiệp, tiểu

thủ công nghiệp, xây dựng tăng cao, đạt trung bình 46%/năm, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,2%/năm. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 50,7%, dịch vụ chiếm 30,5%, nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm còn 18,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 tăng 7,3 lần so với năm 2015; thu hút 51 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Điềm Thụy và các cụm công nghiệp trên địa bàn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư bằng nhiều nguồn lực, với tổng vốn trên 3.380 tỷ đồng. Một số công trình giao thông trọng điểm được đầu tư, đặc biệt là đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội qua huyện Phú Bình đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mở ra thời cơ, đánh thức nhiều tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Phú Bình đã xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; là huyện đầu tiên của tỉnh thí điểm thực hiện thành công dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao với tổng diện tích 158ha. Xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, tổng nguồn lực đầu tư trong cả giai đoạn 2016 - 2020 trên 2.240 tỷ đồng; kết quả 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước kế hoạch, là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực, với những kết quả nổi bật: 100% trường học từ mầm non đến trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II. Số lao động có việc làm mới bình quân đạt 3.281 lao động/năm, vượt 281 lao động/năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội; cơ cấu lao động cũng chuyển dịch mạnh mẽ, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và thương mại tăng nhanh, chiếm 60,21%. Các chính sách xã hội được triển khai nghiêm túc, huy động nhiều nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,99%/năm, đến nay còn 2,92%, hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Ban Biên tập: Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được huyện đặc biệt coi trọng. Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng đạt nhiều kết quả, xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm?

Đồng chí Bí thư Huyện ủy: 5 năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác kết nạp đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.233 đảng viên, vượt so với chỉ tiêu, nâng số đảng viên của Đảng bộ lên 7.364 đồng chí. Kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm. Do đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ngày càng nâng lên, sự đoàn kết thống nhất được tăng cường, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 79-KH/TU về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Kịp thời kiện toàn, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng theo chỉ đạo của Tỉnh; thực hiện nhất thể một số chức danh đảm bảo theo quy định và phát huy hiệu quả tốt.

Từ thực tiễn, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm là: Tăng cường dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân. Triển khai nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tế của địa phương. Coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện, xác định nhiệm vụ trọng tâm, chọn khâu đột phá để phát triển, sâu sát với cơ sở; gắn lãnh đạo, điều hành với tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp đồng bộ. Chỉ đạo phối hợp tốt hoạt động giữa cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó, Đảng bộ huyện luôn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Biên tập: Huyện Phú Bình vinh dự là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm. Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 được thực hiện như thế nào? 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng các cấp diễn ra đúng quy định. Sớm thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc trong việc chuẩn bị đại hội, nhất là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm. Sau khi tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Lương Phú, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng cho các chi, đảng bộ trực thuộc còn lại. Tính đến hết ngày 21/5/2020, 48/48 chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ huyện được chuẩn bị chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc và các quy định của Đảng về văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội và ghi nhận đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của huyện. Để tạo điểm nhấn trong nhiệm kỳ và tạo khí thế vui mừng, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã quyết định lựa chọn xây dựng 2 công trình chào mừng, gồm Cổng chào và Quảng trường trung tâm huyện. Đối với công trình cổng chào huyện đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường huyện đã tổ chức lễ khởi công xây dựng. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động, công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp. Công tác tuyên truyền đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Biên tập: Trước thềm Đại hội, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới?

Đồng chí Bí thư Huyện ủy: Đối với công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi xác định phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Quy trình nhân sự được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Coi trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc... Với sự chuẩn bị tốt về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, tôi tin tưởng rằng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là tập thể đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, uy tín, năng lực lãnh đạo, chung sức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn mới.

Ban Biên tập: Báo cáo chính trị lần này chỉ rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xin đồng chí cho biết những khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020 -2025? 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy: Với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới. Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng kiểu mẫu và đô thị văn minh; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị. Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm. Ổn định sản lượng lương thực có hạt 75.000 tấn/năm. Giá trị sản phẩm trên một ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 130 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân trên 10%/năm. Phát triển đảng viên mới tăng 2,5%. 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Huy động các nguồn lực, phấn đấu đến giữa nhiệm kỳ xây dựng huyện Phú Bình  trở thành huyện nông thôn mới, cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thị xã vào năm 2025.

Để quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ mới, huyện tập trung nhiều giải pháp, trong đó xác định rõ ba khâu đột phá:

Một là, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp và đô thị.

Hai là, Tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, chế biến nông sản; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề, hợp tác xã.

Ba là, Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ban Biên tập:  Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!  

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3598

Tổng truy cập: 1526466