Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

 

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác. Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng…Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung góp phần tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng bộ các cấp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Phú Bình.

Trong 3 ngày 15,16 và 17 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Huyện Phú Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm. Đóng góp vào thành công chung của đại hội có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn huyện. Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình đã tích cực tham mưu Thường trực Huyện ủy tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị và tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tổng hợp, thẩm định nội dung các tham luận tại Đại hội, xây dựng nội dung trình chiếu, kịch bản ảnh hoạt động tại Đại hội; phối hợp xây dựng kịch bản Đại hội, tham gia chọn 10 kết quả nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí lãnh đạo phụ trách và cán bộ tăng cường các chi, đảng bộ cơ sở luôn bám sát, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm biên tập và phát hành cuốn Bản tin nội bộ số  đặc biệt chào mừng Đại hội. Với nội dung phong phú, cuốn bản tin là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền về những kết quả nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, công sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước, trong thời gian diễn ra đại hội. Cụ thể, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện đã treo 270 cờ chuối tại khu Trung tâm huyện, căng treo 60 băng zôn tuyên truyền dọc Quốc lộ 37, 2.161 hộ dân sinh sống dọc Quốc lộ 37  đều treo cờ Tổ quốc, xây dựng và phát hành 200 tin, bài, chuyên mục tuyên truyền phục vụ Đại hội, lắp đặt 05 pa nô tuyên truyền cỡ lớn, 120 pa nô cỡ nhỏ, thay mới và treo trên 150 cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên các cột điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 37. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm chú trọng đảm bảo mỹ quan, tạo không khí trang nghiêm, vui mừng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình thông tin Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025

tại Hội nghị giao ban Khối Đảng - Khối Dân vận

Cùng với việc tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát huy vai trò chủ động trong việc định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Nội dung định hướng thông tin tuyên truyền có sự đổi mới, lựa chọn kỹ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm. Hình thức tuyên truyền đa dạng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng chính trị, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; chủ động đề xuất cấp ủy các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục có nhiều đổi mới thông qua việc tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội không ngừng được kiện toàn, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm việc nắm dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng, điều tra dư luận xã hội trên một số lĩnh vực, như: an ninh tư tưởng, xây dựng đời sống văn hóa, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, sát với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng chi, đảng bộ. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ. Hình thức, biện pháp tuyên truyền đã được thực hiện theo hướng đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, trên internet, mạng xã hội… Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn huyện phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Năm 2020 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, công tác tuyên giáo của  Huyện ủy tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực; trọng tâm là tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến; xây dựng ý thức bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; góp phần tác động sâu sắc vào ý thức, nhằm tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với tổ chức đảng.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ tuyên giáo; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh, bức xúc từ cơ sở. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhằm thông tin kịp thời về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần định hướng đúng đắn dư luận xã hội… Qua đó, nâng cao sức chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên cơ sở phù hợp với tình hình địa phương sẽ là cơ sở quan trọng để  Ban Tuyên giáo Huyện ủy các cấp trên địa bàn huyện tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp được hết trí tuệ từng đảng bộ, trí tuệ của nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội cũng như triển khai, đưa nội dung nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

                                    VĂN MƯU (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập:6045

Tổng truy cập: 1623500