Truy cập nội dung luôn

PHÚ BÌNH: Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên

       Thực hiện Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU, ngày 19/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên, từ ngày 05 đến ngày 09/8/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho gần 2.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện tổ chức thành 10 lớp, chia theo cụm (02 đơn vị xã, thị trấn là một lớp bồi dưỡng).

       Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt các nội dung: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của  Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước thời gian qua, các văn bản hướng dẫn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Tuấn Hưởng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm BDCT huyện báo cáo các nội dung bỗi dưỡng tại lớp BDCT hè xã Nhã Lộng

       Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè giúp đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

       Sau khi được bồi dưỡng, đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường đều viết bài thu hoạch bằng tay. Bài thu hoạch thể hiện được nhận thức của cá nhân về các vấn đề được bồi dưỡng và liên hệ với nhà trường, bản thân, vận dụng vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                           Nguyễn Lâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủyThống kê truy cập

Đang truy cập:5202

Tổng truy cập: 1550108